პერსონალური მონაცემების პოლიტიკა

  1. მთავარი
  2. /
  3. პერსონალური მონაცემების პოლიტიკა

მოცემული კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეხება იმ პირად ინფორმაციას, რომელსაც ამ ვებგვერდის საშუალებით თქვენს შესახებ მოგვაწვდით. ამ ინფორმაციას ჩვენ გამოვიყენებთ, რათა მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია, პროდუქტები და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ.

ინფორმაცია შესაძლოა ასევე გამოვიყენოთ ჩვენი პროდუქტისა და სერვისების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე ზოგადი ადმინისტრაციული მიზნებისათვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონის მიხედვით, მარკეტინგული მიზნებისათვის, შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები, ხოლო ნებისმიერი სხვა მონაცემის დამუშავება ნებადართულია მხოლოდ სუბიექტის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

თქვენს შესახებ არსებულ ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. მსგავს ინფორმაციას განეკუთვნება მაგალითად: მისამართის ცვლილება.

თქვენ გაქვთ უფლება გვთხოვოთ, თქვენს შესახებ მოწოდებულ ინფორმაციაში ნებისმიერი უზუსტობის ჩასწორება.